รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช ( ส่วนแยกทุ่งสง )


 
 
 
  พ.อ.ธวัชชัย    พินประเสริฐ 
พ.อ.กฤษณ์   เทียมทิพย์
 
    ๑๒  มิ.ย. ๒๗ - ๒๖ เม.ย. ๓๒     ๒๖  มิ.ย.๓๒ - ๑๓  ส.ค. ๓๓  
  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง  

 
 
 
       พ.อ.วิชัย    จาตุวัฒน์
พ.อ.เอกชาต ศรีวรรณพฤกษ์
 
       ๑๒  ต.ค. ๓๓ - ๙  ต.ค. ๓๔     ๑๐  ต.ค. ๓๔ - ๑๗  พ.ย. ๓๖  
 
 
 
   พ.อ.ไพฑูรย์   วิเศษสินธุ
  พ.อ.อรรควุฒิ    โพธิแพทย์
 
    ๑๘  พ.ย. ๓๖ - ๒๕  มิ.ย. ๓๘     ๒๖  มิ.ย. ๓๘ - ๙  พ.ย. ๓๘  
 
 
 
     พ.อ.วันชัย      สุกสี
  พ.อ.สุเมธ  ไมตรีประศาสน์
 
      ๑๐  พ.ย. ๓๘ - ๓๐  ก.ย. ๔๑     ๕  พ.ย. ๔๑ - ๓๐  ก.ย. ๔๔  
 
 
 
      พ.อ.ภัสสร   วิชิตการ
       พ.อ.บรรพต   เชาวลิต
 
     ๑  ต.ค. ๔๔ - ๒๙  เม.ย. ๔๖    ๓๐  เม.ย. ๔๖ - ๒๕  ต.ค. ๔๗  
 
 
 
        พ.อ.ธฤทธิ์    สุนทร
      พ.อ.ศรีศักดิ์    เลิศล้ำ
 
    ๒๖  ต.ค. ๔๗ - ๒๔  พ.ค. ๔๙       ๑๔  มิ.ย. ๔๙ - ๔  ต.ค. ๔๙  
 
 
 
    พ.อ.คุณวุฒิ    หมอแก้ว
     พ.อ.มนตรี   กำแพงเศรษฐ
 
      ๑๔  ต.ค. ๔๙ - ๒ ต.ค. ๕๐        ๓  ต.ค. ๕๐ - ๓๑ มี.ค.๕๒  
       
 
               
 
   พล.ต.โชค    เพิกโสภณ
       พล.ต.สนอง     คงยั่งยืน
 
     ๑ เม.ย. ๕๒ - ๓๐  ก.ย.๕๕         ๑  ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๗  
                                                                                  
 
 
 
     พล.ต.วิรัชช์   กมลศิลป์
     พล.ต.ปริยารณ  มัชฌิมวงศ์
 
      ๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๑  มี.ค.๕๘         ๑ เม.ย. ๕๘ - ปัจจุบัน