ยินดีต้อนรับ

 
Website counter

...ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

เมื่อ ๑ เม.ษ.๕๙ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานในพิธีเก็บศพไร้ญาติ (ล้างป่าช้า) โดยมี คุณเจริญศรี มัชฌิมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ ร่วมพิธี ณ สุสานควนไม้แดง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.
เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ มทบ.๔๓ จัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งวันนี้สามารถช่วย บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้ ๓๕ ครัวเรือน ณ ม.๔ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

เมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๙ ผบ.มทบ.๔๓ พร้อมคุณเจริญศรี มัชฌิมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ มอบเงินให้กับบุตรกำลังพล มทบ.๔๓ ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กตั้งแต่ในครรภ์ - ๓ ขวบ โดยมีสมาชิกชมรมฯ กำลังพลร่วมพิธี ณ รพ.ค่ายเทพสตรีฯ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

เมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๙ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๙,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.าขา มทบ.๔๓ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมฯ กำลังพลครอบครัว ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ้อค้า ประชาชน นศท.มทบ.๔๓ ร่วมพิธี ณ ม.๑ ต.บางสัก อ.กันตัง จว.ต.ง.
เมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๙ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร เนื่องในโอกาสวันถลางชนะศึก โดยมีคุณเจริญศรี มัชฌิมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ และสมาชิกชมรมฯ กำลังพลและครอบครัวค่ายเทพสตรีฯ หน.ส่วนราชการ,ฝ่ายพลเรือน,องค์กรเอกชน ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง .จว.น.ศ.
เมื่อ ๘ มี.ค.๕๙ จัดเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง โดยการสนับสนุนน้ำอุปโภค -บริโภค จำนวน ๒ เที่ยว (๑๒,๐๐๐ ลิตร) ณ บ้านไทรทอง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
เมื่อ ๗ มี.ค.๕๙ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานสวดคุณพ่อ เอม สิทธิรักษ์ บิดา ส.อ.ณรงค์ สิทธิรักษ์ โดยมีกำลังพล มทบ.๔๓ และครอบครัว ร่วมพิธี ณ ต.บ้านควนมุด อ. จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๙ ผบ.มทบ.๔๓ พร้อมด้วยคุณเจริญศรี มัชฌิมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ และสมาชิกชมรมฯ เยี่ยมบำรุงขวัญในโครงการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึง ๓ ขวบ ณ บ้านพักกำลังพล มทบ.๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.
เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๙ มทบ.๔๓ จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงเนื่องในโอกาศวันรณรงค์ให้ปลดควันพิษ จากไฟป่า ณ อบต.เจ้าแม่อยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๙ พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ ๔๓ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อถิ่ง ทองประดับ บิดา จ.ส.อ.สมคิด ทองประดับ ณ วัดควนเมา อ.รัษฎา จว.ต.ง.
เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๙ พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ เป็นประธานพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๔๓ ครบรอบปีที่ ๓๒ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๙ พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ ตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยง ของหน่วย โดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ ประกอบอาหารพิเศษเลี้ยงพลทหารกองประจำการ ร้อย.มทบ.๔๓ เนื่อในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ ณ โรงเลี้ยง ร้อย. มทบ.๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

เมื่อ ๙ ก.พ.๕๙ พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สุคนธ์ ไทยเกื้อ มารดาของ จ.ส.อ.สวัสดิ์ ไทยเกื้อ ณ วัดเขาตาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

เมื่อ ๘ ก.พ. ๕๙ พล.ต. ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผล.มทบ.๔๓ ร่วมพิธีวัน สถาปนา ทภ.๔ ครบรอบปีที่ ๔๑ ณ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อ ๒ ก.พ. ๕๙ พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานพิธีมอบพันธุ์ปลาให้กับ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ และกำลังพล มทบ.๔๓ เพื่อเป็นสวัสดิการกำลังพล และครอบครัว ณ แปลงเกษตร มทบ.๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

 

มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทร.075-495074-8,495276-8 Fax075-495047,075-495145

Webmaster
surasit.mp26@gmail.com
Author informamation goes here.
Copyright © 2007 by [SURASIT SUEAPHUNCHAROEN].All rights reserved.

Revised: July , 2015